16 C
London
25/07/2024
salaminatv.gr
Image default
ΕΛΛΑΔΑ

Πανελλήνιες 2023: Τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβάλουν οι πληγέντες των Τεμπών

Κοινοποίηση

Μέχρι την Τρίτη 6 Ιουνίου θα μπορούν να υποβάλουν τη σχετική αίτηση για τη συμμετοχή στις Πανελλαδικές Εξετάσεις, οι συγγενείς των θυμάτων και των πληγέντων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών.

Συγκεκριμένα, μετά από σχετική απόφαση που εξέδωσε το υπουργείο Παιδείας στις 22 Μαΐου, προβλέπεται πως λαμβάνεται ειδική μέριμνα για τους παραπάνω, ενώ παράλληλα καθορίζεται ο χρόνος, τόπος, τρόπος και γενικά η σχετική διαδικασία για το έτος 2023.

Δείτε αναλυτικά ΕΔΩ τη σχετική απόφαση.

Οι δικαιούχοι

 1. οι οποίοι επέβαιναν στις αμαξοστοιχίες του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών της 28ης
  Φεβρουαρίου 2023 και
 2. των οποίων τα τέκνα, οι γονείς, οι αδελφοί και οι σύζυγοι ή συμβίοι απεβίωσαν ή απέκτησαν μόνιμη
  αναπηρία σε ποσοστό άνω του πενήντα τοις εκατό (50%) εξαιτίας του σιδηροδρομικού δυστυχήματος
  των Τεμπών της 28ης Φεβρουαρίου 2023.

Στις παραπάνω περιπτώσεις εμπίπτουν δύο κατηγορίες υποψηφίων:

 • Όσοι υπέβαλαν αίτηση – δήλωση και θα συμμετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις της τακτικής ή επαναληπτικής εξεταστικής περιόδου του έτους 2023,
 • Όσοι πρόκειται να μετέχουν στη διαδικασία επιλογής για εισαγωγή σε σχολές, τμήματα και εισαγωγικές κατευθύνσεις των Α.Ε.Ι. και των Α.Ε.Α., με το ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%), χωρίς νέα εξέταση, ΜΟΝΟ για το έτος 2023.

Εισαγωγή υποψηφίων ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ για το 2023

 1. Όσοι υπέβαλαν αίτηση – δήλωση και θα συμμετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις της τακτικής και επαναληπτικής εξεταστικής περιόδου του έτους 2023, εισάγονται σε σχολές, τμήματα και εισαγωγικές κατευθύνσεις των Α.Ε.Ι. και των Α.Ε.Α., για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 (πανελλαδικές 2023), καθ’ υπέρβαση του συνολικού αριθμού εισακτέων.
 2. Όσοι πρόκειται να μετέχουν στη διαδικασία επιλογής για εισαγωγή σε σχολές, τμήματα και εισαγωγικές κατευθύνσεις των Α.Ε.Ι. και των Α.Ε.Α., για το έτος 2023, με το ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%), χωρίς νέα εξέταση, εισάγονται σε σχολές, τμήματα και εισαγωγικές κατευθύνσεις των Α.Ε.Ι. και των Α.Ε.Α., για το ακαδημαϊκό έτος 2023 – 2024, καθ’ υπέρβαση του συνολικού αριθμού εισακτέων. Η ρύθμιση για το 10% ισχύει μόνο για φέτος (2023).
 3. Οι εν λόγω υποψήφιοι συμμετέχουν κανονικά στις διαδικασίες εισαγωγής και υποβάλλουν το μηχανογραφικό τους δελτίο, όπως όλοι οι υποψήφιοι, με τα μόρια που έχουν συγκεντρώσει, χωρίς προσαύξηση.

Στη συνέχεια, στους εν λόγω υποψηφίους παρέχεται προσαύξηση 20% σε κάθε βαθμολογική επίδοση των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων, των ειδικών μαθημάτων και πρακτικών δοκιμασιών.

Μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων εισαγωγής για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, δικαιούνται να συμμετάσχουν σε δεύτερη επιλογή σχολών για την εισαγωγή
στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, υποβάλλοντας νέο μηχανογραφικό δελτίο κατά το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου και σε προθεσμία που θα ανακοινωθεί από το ΥΠΑΙΘ, ανεξάρτητα αν είχαν υποβάλει μηχανογραφικό δελτίο με τη γενική σειρά των υποψηφίων στην οποία ανήκουν.

Προϋπόθεση μετά από αυτή την προσαύξηση είναι οι υποψήφιοι να συγκεντρώνουν συνολικό αριθμό μορίων, τουλάχιστον ίσο με τον συνολικό αριθμό μορίων, του τελευταίου εισαχθέντος, στη συγκεκριμένη σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση, με την συγκεκριμένη κατηγορία υποψηφίων (ΓΕΛ-ΕΠΑΛ).

Μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων εισαγωγής της δεύτερης επιλογής σχολών, οι εν λόγω υποψήφιοι δικαιούνται να εγγραφούν στη νέα σχολή επιτυχίας τους, με την προϋπόθεση της διαγραφής τους από την πρώτη σχολή της επιτυχίας τους, εφόσον είχαν ήδη εγγραφεί.

Δικαιολογητικά

Για την συμμετοχή τους στη διαδικασία της δεύτερης επιλογής για την καθ’ υπέρβαση του συνολικού αριθμού εισακτέων εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μετά την προσαύξηση των βαθμών τους, οι δικαιούχοι-υποψήφιοι σε προθεσμία από 23-5-2023 ως και 6-6-2023, υποβάλλουν σχετική
αίτηση και δικαιολογητικά και συγκεκριμένα:

 • Το εισιτήριο ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο αρμόδιου φορέα (Αστυνομία, Νοσοκομείο, Πυροσβεστική κ.λπ.) για την πιστοποίηση των επιβαινόντων στις αμαξοστοιχίες του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών της 28ης Φεβρουαρίου 2023.
 • Ληξιαρχική πράξη θανάτου συγγενούς που απεβίωσε ή απόφαση ΚΕΠΑ όσων απέκτησαν μόνιμη
  αναπηρία σε ποσοστό άνω του 50%, όπως ορίζεται στην περ. β) του ΚΕΦ.2 της παρούσας.

Για τους υποψηφίους έτους 2023, η αναφερόμενη απόφαση ΚΕΠΑ πρέπει να έχει ημερομηνία έκδοσης μετά την ημερομηνία του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών της 28ης Φεβρουαρίου 2023 και πριν τη λήξη υποβολής των δικαιολογητικών, δηλαδή πριν τις 6-6-2023.

Στις περιπτώσεις που δεν έχει εκδοθεί η απόφαση ΚΕΠΑ, αποστέλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία αναφέρεται ο αριθμός πρωτοκόλλου
της αίτησης προς τα ΚΕΠΑ καθώς και η υποχρέωση προσκόμισής της μέχρι την έναρξη υποβολής των νέων Μηχανογραφικών Δελτίων, μετά την προσαύξηση των βαθμών τους. Για τους υποψηφίους των ετών 2024 και 2025 η σχετική απόφαση ΚΕΠΑ πρέπει να έχει ημερομηνία έκδοσης εντός του έτους 2023.

 • Ο αιτών θα συνυποβάλλει Υπεύθυνη Δήλωση ότι ο θάνατος ή η πιστοποιοιούμενη αναπηρία προέκυψε εξαιτίας του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών της 28ης Φεβρουαρίου 2023.
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του υποψηφίου ή/και τυχόν συμπληρωματικά έγγραφα
  από τα οποία να προκύπτει η σχέση συγγένειας, αγχιστείας ή συμβίωσης κατά τον χρόνο του
  δυστυχήματος.

Στην σχετική αίτηση που θα συνοδεύει τα δικαιολογητικά, οι υποψήφιοι θα αναγράφουν υποχρεωτικά τον κωδικό υποψηφίου εξετάσεων και την κατηγορία τους, δηλαδή ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ, 90% ή 10%.

Οι δικαιούχοι υποψήφιοι με το 90% (με εξετάσεις το 2023) υποβάλλουν την αίτηση και τα σχετικά δικαιολογητικά στο ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ φοίτησης-υποβολής της Αίτησης-Δήλωσης για συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις.

Οι δικαιούχοι υποψήφιοι με το 10% (χωρίς νέα εξέταση το 2023) υποβάλλουν την αίτηση καιτα σχετικά δικαιολογητικά είτε στο ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ αποφοίτησης είτε στο πλησιέστερο στην κατοικία τους ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ. Τα ανωτέρω σχετικά, από τα ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ διαβιβάζονται άμεσα στις αρμόδιες Διευθύνσεις Δ.Ε. και από εκεί άμεσα στην Διεύθυνση Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων του ΥΠΑΙΘ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ

ΕΛΣΤΑΤ: Άλμα 25% στις εγγραφές νέων επιχειρήσεων το α’ τρίμηνο

”Αθήνα Ψηλά”: Η Νατάσσα Κανέλλου υποψ.Δημοτική Σύμβουλος στο Δήμο Αθηναίων

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το θεατρικό αναλόγιο με τίτλο «Γράμματα του Άγγελου προς την Άννα»